ข้อบังคับ ระเบียบ / คำสั่ง

นโยบายคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยการจราจรทางถนน

นโยบายคุกกี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่สัญญา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัท

คู่มือจริยธรรมสำหรับคณะกรรมการบริหารบริษัท

คู่มือจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร

คู่มือจริยธรรมสำหรับพนักงาน

แนวปฏิบัติสำหรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

แบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปณด

ประมวลจริยธรรมของ ปณด พ.ศ. 2565

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน

นโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปณด

รายงานประจำปี 2562

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นโยบายด้านการควบคุมภายใน ปณด

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ฉบับที่ 4 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด พ.ศ. 2558

ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ฉบับที่ 5 ว่าด้วย การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด พ.ศ. 2558

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมิณระบบการควบคุมภายในประจำบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน

ปณด ระเบียบฉบับที่ 22 การร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ปณด ประกาศที่ 0017 นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน

ปณด ประกาศที่ 0018 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์