ข้อบังคับ ระเบียบ / คำสั่ง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปณท.ดบ.

รายงานประจำปี 2562

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นโยบายด้านการควบคุมภายใน ปณท.ดบ.

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ฉบับที่ 4 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด พ.ศ. 2558

ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ฉบับที่ 5 ว่าด้วย การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด พ.ศ. 2558

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมิณระบบการควบคุมภายในประจำบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน