นโยบายเว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
Website Policy of Thailandpost Distribution Co., Ltd.
จัดทำเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

 1. วัตถุประสงค์

เว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมภาพลักษณ์ และเป็นเครื่องมือทางการตลาด ในการสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของ ปณด ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที


 1. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์
 1. ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล, ข้อความลายลักษณ์อักษร, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, ดนตรี, ไฟล์เสียง, หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
 2. เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
 3. ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
 4. บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
 5. บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 1. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
 1. ผู้ใช้บริการออนไลน์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเข้าใช้บริการ 
 2. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 3. ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 4. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 5. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 6. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

 1. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ
 1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
 2. กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

 1. การปฏิเสธความรับผิด

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น


 1. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 1. บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด หรือผู้ให้อนุญาตแก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด หรือผู้ให้อนุญาตแก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย