Image

ชื่อบริษัท

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

เริ่มก่อตั้ง

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของ ปณท ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งและกำกับดูแลบริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550

สถานะทางกฎหมาย

จากหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือดังกล่าว ปณด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท

รูปแบบการให้บริการ

G 2 G

Government to Governmet

B 2 B

Business to Business

B 2 C

Business to Customer

ให้บริการครอบคลุม

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจร ตามนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ทำให้ความต้องการในกลุ่มธุรกิจขนส่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น ยกระดับความสามารถการให้บริการเพื่อขยายสู่การขนส่งข้ามประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มยาและเวชภัณฑ์
อุปกรณ์สื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์และไอที
อีคอมเมิร์ซ
เมลออร์เดอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
Image
STANDARD

คุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
เพื่อบริการที่ดีของคนไทย

 ISO 9001

ISO 9001

ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
GSP  GDP

GSP GDP

มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บยา GSP และจัดส่งยา GDP
ISO 14001

ISO 14001

ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
Trucking Service

Trucking Service

ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
ISO 39001-2012

ISO 39001-2012

ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 39001-2012
Our Objectives

จุดประสงค์

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งถุงไปรษณีย์และสินค้าทั่วไป การบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบคลังสินค้าและการกระจายสินค้า การบรรจุสินค้า การจ่าหน้าที่อยู่ผู้รับ การจัดเตรียมข้อมูลการกระจายสินค้า รวมถึงให้บริการเสริมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรายงานผลการจัดส่ง บริการข้อมูลกระจายสินค้า เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของ ปณท ให้ครบวงจรมากขึ้น และสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการและนโยบายรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดการเกี่ยวกับ
เส้นทาง

รายงานผล
การจัดส่ง

จัดการเกี่ยวกับ
การขนส่ง

บริการข้อมูล
กระจายสินค้า

บริหารจัดการ
คลังสินค้า

เพิ่มขีดความสามารถ
ของ ปณท.

บริหารจัดการ
การกระจายสินค้า

รองรับนโยบาย
ของรัฐ

Our VISION & MISSION

วิสัยทัศน์

เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแถวหน้าในธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร รวมไปถึงการให้บริการที่อย่างเต็มศักยภาพ สิ่งที่เป็นหลักในการก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล นั่นคือแนวคิดและเป้าหมายของผู้นำและผู้บริหารองค์กรที่เรียกว่า “วิสัยทัศน์”

วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ เป็นผู้ให้บริการ Logistics ครบวงจรอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานสากล
“To be a service provider of sustainable complete logistics with international standards” คือวิสัยทัศน์ในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งและกระจายสินค้า รวมทั้งบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

เครือข่ายซัพพลายเชน

พัฒนาเครือข่ายซัพพลายเชนเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ

ศักยภาพของบุคลากร

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างองค์ความรู้ที่สำคัญ ชำนาญการบริหารจัดการโลจิสติกส์

คลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า

พัฒนาคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล

ระบบการให้บริการ

พัฒนาระบบการให้บริการ การบริหารจัดการด้านการขนส่ง การกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และลดต้นทุนให้ต่ำ

ซอฟท์แวร์ และ แอพพลิเคชั่น

สนับสนุนให้มีนวัตกรรม ซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่น ทางด้านโลจิสติกส์เป็นของตนเอง

นโยบาย

สนับสนุนนโยบาย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรัฐบาล

ค่านิยม

T

Teamwork
Driving success through teamwork

H

High Standards
Making a difference in providing excelling services, cool caring and service-minded

P

Passion
Empowering our heart and mind in daily work to offer the best

D

Diversity
Respecting the difference and diversity amomng fellows nearby and creating the unified strength

G

Growth
Intregrating technologies and innovation as tools for enhancing pregress

O

Outstanding
Dazzling in reputation and brand image