นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) / คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)


บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“ปณท.ดบ.”)  เคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เข้มงวดอย่างที่สุด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์มอบให้ ปณท.ดบ. ผ่านเว็บไซต์
www.thpd.co.th  (“เว็บไซต์ ปณท.ดบ.” หรือ “เว็บไซต์”) ทั้งนี้ ปณท.ดบ. ขอแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบว่า คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) (“คำประกาศ”) ฉบับนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติของ ปณท.ดบ. ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คำประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ทั้งในการสมัครงาน การยื่นประวัติ การให้ข้อมูลเพื่อการติดต่อ การสมัครเป็นผู้ร่วมบริการ การแจ้งข้อร้องเรียน และการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล รวมถึงกิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ ที่กระทำผ่านเว็บไซต์ ปณท.ดบ.

 1. คำนิยาม

ภายใต้คำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ ยกเว้นเนื้อความจะกำหนดไว้เป็นอื่น

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 26 ของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.thpd.co.th  

“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายลำดับรองอื่นที่ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

“กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและที่มีผลบังคับใช้

“คณะกรรมการ” หมายความถึง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการให้บริการเว็บไซต์ ปณท.ดบ. จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้า และเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน หน้าเพจที่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชม การค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน รวมทั้งจัดเก็บ “คุกกี้” หมายเลขไอพีแอดเดรส ชนิดและรูปแบบเบราว์เซอร์ หน้าเพจอ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา และ ข้อมูลเส้นทางการคลิก (clickstream data) ในบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log files) (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติ”)
 • ในการให้บริการจองรถออนไลน์ นอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.1 ข้างต้นแล้วนั้น ปณท.ดบ. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึง ชื่อ นามสกุล อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการใช้บริการรถ เช่น วันเวลาที่ใช้บริการ จุดเริ่มต้น และปลายทาง ของการใช้บริการ เป็นต้น 
 • ในการให้บริการสมัครงานออนไลน์ และการยื่นประวัติ นอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.1 ข้างต้นแล้วนั้น ปณท.ดบ. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ ประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ระดับการศึกษา ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เงินเดือน รูปถ่าย รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ผู้ใช้อาจได้ให้ไว้ในเรซูเม่
 • ในการให้ข้อมูลเพื่อการติดต่อ การสมัครเป็นผู้ร่วมบริการ การแจ้งข้อร้องเรียน และการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล รวมถึงกิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ ที่กระทำผ่านเว็บไซต์ นอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.1 ข้างต้นแล้วนั้น ปณท.ดบ. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
 1. คุกกี้ (Cookies) และข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Files)
 • ปณท.ดบ. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติ
 • เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้ หรือการปฏิเสธการใช้คุกกี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือแค่บางส่วน อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์ของท่านอาจถูกจำกัด
 • ปณท.ดบ. ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติตามวิธีการข้างต้นกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของท่าน และ ปณท.ดบ. จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลและฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของ ปณท.ดบ. ในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล และฐานตามกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลดังกล่าวมีดังนี้

 • ปณท.ดบ. ใช้ฐานความยินยอม (consent) และฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (legitimate interest) ในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินจำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อวัดความนิยมขององค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เพื่อติดตามการทำรายการบนเว็บไซต์ และจำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมที่ได้จัดขึ้นโดย ปณท.ดบ. เพื่อวัดรูปแบบจราจร (traffic patterns) ของผู้ใช้งาน และเพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์
 • ปณท.ดบ. ใช้ฐานความยินยอม (consent) และการปฏิบัติตามสัญญา (contract) ในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการจองรถออนไลน์ ให้บริการสมัครงานออนไลน์ การยื่นประวัติ การให้ข้อมูลเพื่อการติดต่อ การสมัครเป็นผู้ร่วมบริการ การแจ้งข้อร้องเรียน และการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 1. การเปิดเผย และการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ปณท.ดบ. ไม่มีนโยบายการเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือทางการตลาด อย่างไรก็ตาม ปณท.ดบ. อาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้

 • บุคคลภายนอกผู้ให้บริการต่าง ๆ แก่ ปณท.ดบ. รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ ผู้ให้บริการตรวจสอบ ผู้ให้บริการจัดทำ และตรวจสอบบัญชี ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านการจัดงานหรือกิจกรรม และผู้ให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ปณท.ดบ. ใช้ ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
 • หน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจสั่งให้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาคดี คำสั่งศาล หรือขั้นตอนทางกฎหมาย
 1. การรักษาความปลอดภัย
 • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานมีความสำคัญต่อ ปณท.ดบ. โดย ปณท.ดบ. จะใช้มาตรการที่เหมาะสมไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้ รวมถึงมาตรการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรการด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครอง และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านได้นำเข้าสู่ระบบของ ปณท.ดบ. จะเข้าถึงได้โดยบุคลากรของ ปณท.ดบ. ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น หรือให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตจาก ปณท.ดบ. ให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น ปณท.ดบ. จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านั้นจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของคำประกาศฉบับนี้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ปณท.ดบ. และของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ
 • ปณท.ดบ. ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับการรับรอง ทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูล และเมื่อ ปณท.ดบ. ได้รับข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการในการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่จะมีความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้น แม้ว่า ปณท.ดบ. จะใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากการเข้าถึงที่ปราศจากอำนาจ หรือมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ปณท.ดบ. ไม่สามารถรับรองได้ถึงความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 1. การเก็บรักษา และระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • ปณท.ดบ. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยในระบบของ ปณท.ดบ. ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ของการประมวลผลและฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างต้นเท่านั้น
 • ปณท.ดบ. เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือการติดต่อครั้งสุดท้ายกับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายกำหนด หรืออนุญาตให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น
 • ปณท.ดบ. อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้ หากการเก็บรักษาข้อมูลนั้นจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ปณท.ดบ. เช่น เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการฉ้อฉล และการละเมิด เป็นต้น
 1. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของผู้ใช้งานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีดังนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้งานมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของ ปณท.ดบ. หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ท่านมิได้ให้ความยินยอม ในกรณีที่ ปณท.ดบ. มิอาจปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอของท่านได้ ปณท.ดบ. จะดำเนินการตามคำขอของท่านโดยมิชักช้า และไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากที่ได้รับคำขอ
 • สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้งานมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติจาก ปณท.ดบ. และท่านยังมีสิทธิขอให้ ปณท.ดบ. ดำเนินการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ เฉพาะแต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมโดยใช้ฐานความยินยอม หรือฐานการปฏิบัติตามสัญญา หรือตามที่กฎหมายประกาศกำหนดเท่านั้น
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ในกรณีตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดแบบตรง
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ท่านมีสิทธิขอให้ ปณท.ดบ. ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีดังนี้ (i) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผล หรือ (ii) เมื่อท่านได้ถอนความยินยอมในการประมวลผล และ ปณท.ดบ. ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไป หรือ (iii) เมื่อท่านได้คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ (iv) เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ ปณท.ดบ. ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีดังนี้ (1) เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบของท่านซึ่งร้องขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ (2) เมื่อเป็นข้อมูลที่ต้องถูกลบ หรือทำลายแต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน หรือ (3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผล แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตาม การใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ (4) เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ปณท.ดบ. อาจขอเอกสารหลักฐานจากท่านเพื่อยืนยัน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ หรือที่จะให้ทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ ปณท.ดบ. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้ฐานความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าวของท่านนั้น จะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว
 • สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถขอใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงคำประกาศความเป็นส่วนตัว

ปณท.ดบ. สงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงคำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้เมื่อใดก็ตามที่ ปณท.ดบ. พิจารณาว่าจำเป็น หรือเป็นไปตามที่กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ ปณท.ดบ. จึงแนะนำให้ผู้ใช้งานทบทวนคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม หาก ปณท.ดบ. จะทำการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ปณท.ดบ. จะดำเนินการตามที่กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ รวมถึงอาจแจ้งให้ผู้ใช้ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงดังกล่าวบนเว็บไซต์ และ/หรือผ่านช่องทางการติดต่ออื่นใดที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้กับ ปณท.ดบ.

 1. รายละเอียดการติดต่อ ปณท.ดบ.

หากผู้ใช้งานเว็บไซต์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ที่จะใช้สิทธิใด ๆ หรือมีข้อสอบถามใดที่เกี่ยวข้องกับคำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ปณท.ดบ. โดยส่งอีเมลไปที่ dpo@thpd.co.th หรือโทรศัพท์ไปยังเลขหมายโทรศัพท์ (662) 831-3704-6 หรือติดต่อ ปณท.ดบ. ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210