คณะกรรมการ

 
 
image
นางวรรณพร
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
 
 
image
นายนิสิต
จันทร์สมวงศ์
รองประธานกรรมการ
image
นายณพงศ์
ศิริขันตยกุล
กรรมการ
image
นายพงศ์ธร
พากเพียรทรัพย์
กรรมการ
image
นางอัญชลี
ศรีอําไพ
กรรมการ
image
ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต
สถาปิตานนท์
กรรมการ
image
ดร.ปรีชาพร
สุวัฒโนดม
กรรมการ
image
นายพิษณุ
วานิชผล
กรรมการ
image
ดร.ดนันท์
สุภัทรพันธุ์
กรรมการ
image
ดร.ภัทรา
โชติวิทยะกุล
กรรมการ
image
นายพีระ
อุดมกิจสกุล
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปณท.ดบ.

นายณพงศ์ศิริขันตยกุล

นายณพงศ์
ศิริขันตยกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพงศ์ธรพากเพียรทรัพย์

นายพงศ์ธร
พากเพียรทรัพย์

กรรมการตรวจสอบ
นางอัญชลีศรีอําไพ

นางอัญชลี
ศรีอําไพ

กรรมการตรวจสอบ
นายยุทธนาแป้นแก้ว

นายยุทธนา
แป้นแก้ว

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสาร