คณะกรรมการ

 
image
ดร.ดนันท์
สุภัทรพันธุ์
ประธานกรรมการ
 
image
นายนิสิต
จันทร์สมวงศ์
รองประธานกรรมการ
image
 

 

 

กรรมการ
image
ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต
สถาปิตานนท์
กรรมการ
image
ดร.ปรีชาพร
สุวัฒโนดม
กรรมการ
 นางภูริวรรณ
 ทวีสิทธิ์
กรรมการ
image
ดร.ภัทรา
โชติวิทยะกุล
กรรมการ
image
นายภักดี
ภักดิ์นรา
กรรมการ
image
 

 

 

กรรมการ
image
นายพีระ
อุดมกิจสกุล
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปณด

ผู้ช่วยศาตราจารย์สมชายศุภธาดา

ผู้ช่วยศาตราจารย์
สมชาย
ศุภธาดา

ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายภักดีภักดิ์นรา

นายภักดี
ภักดิ์นรา

กรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาตสถาปิตานนท์

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต
สถาปิตานนท์

กรรมการตรวจสอบ
นายจิราวุฒิเฉลยญาณ

นายจิราวุฒิ
เฉลยญาณ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสาร