การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงาน
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประวัติส่วนบุคคล

Profile Picture

ข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก)

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน

ความสามารถและประสบการณ์

คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

ความสามารถทางภาษา

ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

บุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนด

บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นญาติที่น้องกับข้าพเจ้าใน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ข้อกำหนดและข้อตกลง

หมายเหตุ

  • ญาติพี่น้อง หมายถึง บุตร คู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา และญาติที่เกี่ยวดองกัน
  • พี่น้อง หมายถึง พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
  • ญาตืที่เกี่ยวดองกัน หมายถึง บิดามารดาของคู่สมรส ลุง ป้า น้า อา ของคู่สมรส ปู่ ย่า ตา ยาย ของคู่สมรส พี่น้องของคู่สมรส คู่สมรสของบุตร บิดามารดาของคู่สมรสของบุตร พี่น้องของคู่สมรสของบุตร

*หากผู้สมัครสอบฯ ปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและมีการตรวจพบ เมื่อเข้าทำงานแล้วจะถูกลงโทษทางวินัย

thank you

THANK YOU