ข้อบังคับ ระเบียบ / คำสั่ง

วันที่ รายการ ถึงวันที่
28 มิ.ย. 6  นโยบายด้านการควบคุมภายใน ปณท.ดบ.
 ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 65
23 ส.ค. 59 กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
   ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 59
28 เม.ษ. 5 ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ฉบับที่ 4 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด พ.ศ. 2558
   ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 59
28 เม.ษ. 5 ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ฉบับที่ 5 ว่าด้วย การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด พ.ศ. 2558
   ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 59
8 ม.ค. 59 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมิณระบบการควบคุมภายในประจำบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
   ดาวน์โหลด
8 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59 ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน
   ดาวน์โหลด
8 ม.ค. 59
Page : 1