ปณท.ดบ. จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนโครงการ Big DaTa เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ระยะที่ 1”ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ในฐานะเครือรัฐวิสาหกิจ ภายใต้บริษัทของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจร ตามนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี จึงมีความเป็นที่จะนำเทคโนโลยี Big DATA มาใช้ดำเนินการและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของการค้าขายออนไลน์ ทำให้ความต้องการในกลุ่มธุรกิจขนส่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการนำเทคโนโลยี Big DATA ประกอบกับ loT (Internet of Thing) และ AI (Artificial Intelligent) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น การแก้ไขปัญหาจากการดำเนินการในปัจจุบัน รวมถึงการยกระดับความสามารถการให้บริการ เพื่อขยายสู่การขนส่ง ข้ามประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อระดมความคิดวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (Business Process) และปัญหาหลัก (Pain Point) ร่วมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่ง Use Case ที่มีความสำคัญและความเป็นจริงมากที่สุด ผ่านกระบวนการ Workshop ที่มุ่งเน้นศึกษาและออกแบบร่วมกัน การทดสอบทดลองทำจริง สร้างการบูรณาการและความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของ ปณท.ดบ.

Share this post